اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

اعضای هیات مدیره

حجت اله محمدی
( رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
سمانه نقدی
سمانه نقدی (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمدحسین اسکندری
محمدحسین اسکندری (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
عباس گرامیان
عباس گرامیان(عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
فریدون دندانمزد
(نائب رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
مردان زندی
مردان زندی (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
حسن بیگ محمدی
حسن بیگ محمدی(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)