اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام

محمود کرمی
محمود کرمی (عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
سمانه نقدی
سمانه نقدی (عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
میلاد غیاثی
میلاد غیاثی
میلاد غیاثی(عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمد نبی سلیمان نژاد
محمد نبی سلیمان نژاد
محمد نبی سلیمان نژاد (رئیس کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمود شکرپور
محمود شکرپور(عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)