اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

علیرضا زارعلی
(عضو اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محسن الماسی
(عضو اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
احمد دست باز
(عضو اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
کیوان داودیان
(رئیس اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)