اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادگستری استان ایلام

محمدرضا علیداد پور
محمدرضا علیداد پور(رئیس کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
احمد دست باز
احمد دست باز(عضو کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادکستری استان ایلام)
محسن قاسم نژادیان
محسن قاسم نژادیان(عضو کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادکستری استان ایلام)
جواد سلیمانی
جواد سلیمانی (عضو کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادکستری استان ایلام)
صدف اعلائی
صدف اعلائی(عضو کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادکستری استان ایلام)