اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

مسعود رحمتی
مسعود رحمتی(دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
جمشید قهرمانی
جمشید قهرمانی(رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
برومند فتاحی
برومند فتاحی (عضو علی البدل دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
حبیب الله تورنگ
حبیب الله تورنگ (دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
مرضیه آقاویسی
مرضیه آقاویسی (دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
حدیث کرم اللهی
حدیث کرم اللهی(دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمود شکرپور
محمود شکرپور(عضو علی البدل دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
فرزاد حیدریان
فرزاد حیدریان(عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
عارف کرمی
عارف کرمی( عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)