اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام

فریدون دندانمزد
(عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
سمانه نقدی
سمانه نقدی (عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
عباس گرامیان
(عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
حجت اله محمدی
(رئیس کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
جمشید قهرمانی
(عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان ایلام)