اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

محمد اعظمی
(عضو اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
سیاوش آگاهی
(عضو اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
حدیث کرم الهی
(عضو اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
الهام احمدی
(عضو اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
یوسف واعظی
(رئیس اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)