اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

حبیب اله تورنگ
(دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
نبی یادگاری
(رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
فرزاد حیدریان
عضو اصلی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام
طالب نوری
عضو اصلی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام
محسن الماسی
(دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
شریفه رضایی
(دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
برومند فتاحی
عضو علی البدل دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام