اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام

میلاد غیاثی
(عضو کمیسیون کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
جاسم ولدبیگی
(عضو کمیسیون کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
مهدی مهری
( رئیس کمیسیون کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
میثم دوستی پور
(عضو کمیسیون کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
سیدمحمد عبداللهی
(عضو کمیسیون کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام)