اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادگستری استان ایلام

محمدرضا علیداد پور
محمدرضا علیداد پور(رئیس کمیسیون کمیسیون جوانان ،رفاه و ورزش کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
میلاد پویا
(عضو کمیسیون جوانان ،رفاه و ورزش کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
ناصر ویسی
(عضو کمیسیون جوانان ،رفاه و ورزش کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
جواد سلیمانی
(عضو کمیسیون جوانان ،رفاه و ورزش کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمدامین آزوغ
(عضو کمیسیون جوانان ،رفاه و ورزش کانون وکلای دادگستری استان ایلام)