اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

مرضیه آقاویسی
(عضو کمیسیون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
شهریار رشیدی
(عضو کمیسیون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
معصومه بهامی
(عضو کمیسیون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمدرضا شهبازی
(رئیس کمیسیون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
فائزه ایار
(عضو کمیسیون معاضدت و تسخیری کانون وکلای دادگستری استان ایلام)