اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

کمیسیون ترفیع

   

آقای حسین اسکندری

عضو کمیسیون کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان ایلام

آقای میلاد غیاثی

عضو کمیسیون کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان ایلام

آقای محمد نبی سلیمانژاد

عضو کمیسیون کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان ایلام

خانم معصومه سلیمانی الموتی

عضو کمیسیون کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان ایلام

آقای محمود کرمی

عضو کمیسیون کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان ایلام