در میانه امنیت و ناامنی

شهریور 27, 1401
162 بازدید

به مناسبت حوادث و حواشی به وجود آمده پس از مرگ هم‌وطنمان مرحوم مهسا امینی هرچه مطالب مورد کنکاش قرار می‌گیرند زوایای عدیده‌ای از آن‌ها جلوه گری می‌کند؛ یکی از بدیهی‌ترین زاویه‌های که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد، تقابل مفاهیم امنیت و ناامنی است.

در میانه امنیت و ناامنی

✍️ مهدی مهری
وکیل پایه یک دادگستری

به مناسبت حوادث و حواشی به وجود آمده پس از مرگ هم‌وطنمان مرحوم مهسا امینی هرچه مطالب مورد کنکاش قرار می‌گیرند زوایای عدیده‌ای از آن‌ها جلوه گری می‌کند؛ یکی از بدیهی‌ترین زاویه‌های که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد، تقابل مفاهیم امنیت و ناامنی است.

حکومت قانون یکی از مترقی‌ترین انواع حاکمیت‌هاست؛ اما شیوه‌های اجرای قانون و خروج از اصول حاکم بر اجرای قوانین راه را برای گزیده شده هدف قانون که همان امنیت اجتماعی است؛ باز می‌کند.

پلیس به‌مثابه مظهری از القا احساس امنیت در اجتماع نباید فراتر ازآنچه ضوابط معین کرده است؛ رفتار کند؛ کما اینکه حفظ کرامت انسان ما را مقید می‌کند به اینکه برای اعمال قانون در برخورد با خطاها، محرمانگی را با حفظ منزلت و جایگاه انسانی فرد رعایت کنیم.

مع‌الوصف اینکه پلیس بخواهد با شیوه‌های خاص اقدام به بازداشت و دلالت دادن افراد به مقر خود نماید تا به‌اصطلاح اقدامی ارشادی و تأدیبی کرده باشد؛ بی‌تردید در مسیر تقویت امنیت اجتماعی گامی استوار برنداشته است؛ چراکه تأدیب، اخذ تعهد و … درنهایت رها کردن احتمالی فرد مطلقاً در حوزه اختیارات مقامات قضایی با رعایت قوانین است نه پلیس.

بی‌تردید تحریک عواطف عمومی و لطمه به اعتماد جامعه نسبت به نهادها و کارگزاران آن به‌راحتی قابل جبران نیست؛ زیرا با صدمه به اعتماد عمومی زمینه‌های بی‌نظمی و تقابل با مفاهیم قانونی ایجاد می‌شود و زمانی که بی‌نظمی در یک جامعه به ارزشی قابل‌قبول تبدیل شود؛ آن زمان است که زمینه‌های ناامنی و بحران‌های اجتماعی نیز تقویت می‌شوند.

تناهی کلام اینکه حوزه اصلاح رفتارهای اجتماعی حوزه عملکرد فرهنگی است نه عملکرد پلیسی، جامعه فرهنگی و همسو با آزادی یقیناً تعالی انسانی و امنیت اجتماعی را تقویت خواهد کرد هدفی که از مسیر اجبار بدان نمی‌رسیم.