برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی”، با سخنرانی جناب قاضی میلاد خادمی، معاون قضایی دادگستری شهرستان ایلام و مدرس دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی”، با سخنرانی جناب قاضی میلاد خادمی، معاون قضایی دادگستری شهرستان ایلام و مدرس دانشگاه
آبان 18, 1401
494 بازدید

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی”، با سخنرانی جناب قاضی میلاد خادمی، معاون قضایی دادگستری شهرستان ایلام و مدرس دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی”، با سخنرانی جناب قاضی میلاد خادمی، معاون قضایی دادگستری شهرستان ایلام و مدرس دانشگاه

 

تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی